Pierwszy milion

 

 

 

 

REGULAMIN

Konkurs Milion na Bank dla uczniów szkół średnich

 

§1. Postanowienia ogólne

1.       Regulamin określa zasady Konkursu „Milion na Bank”.

2.       Organizatorami Konkursu „Milion na Bank” są Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa (zwana dalej Warszawski Instytut Bankowości) oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ciołka 12/209, 01-402 Warszawa (zwana dalej Fundacja Think!) lub łącznie zwane Organizatorami.

3.       Konkurs „Milion na Bank“ (zwany dalej Konkursem) jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.       Regulamin jest wiążący dla Organizatorów i uczestników Konkursu. Reguluje zasady i warunki uczestnictwa
w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatorów oraz uczestników Konkursu.

 

§2. Cele Konkursu

1.       Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.

2.       Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.

3.       Upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów, umiejętności inwestowania oraz zarządzania finansami osobistymi.

 

§3. Uczestnicy Konkursu

1.       W Konkursie mogą brać uczniowie szkół średnich w wieku 15-20 lat.

2.       Uczniowie uczestniczący w Konkursie są zobowiązani do przestrzegania zasad Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§4. Zakres tematyczny Konkursu

1.       Zakres tematyczny Konkursu odpowiada podstawie programowej przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości“.

2.       Materiałem uzupełniającym do Konkursu są filmy edukacyjne zamieszczane na stronie www.bakcyl.wib.org.pl/materialyedukacyjne oraz materiały opublikowane na stronie gry symulacyjnej „Pierwszy Milion“ wykorzystywanej w Konkursie – w zakładce „Baza wiedzy“ oraz „O grze“.

 

§5. Rejestracja i informacje o Konkursie

1.       Bieżące informacje o Konkursie są publikowane na stronie http://www.bakcyl.wib.org.pl/milionnabank.

2.       Każdy uczestnik samodzielnie zgłasza swój udział w Konkursie poprzez założenie konta na stronie: https://uczniowie2018.gra.1milion.edu.pl- każdy uczestnik może założyć tylko jedno konto.

 

§6. Zasady organizacji Konkursu

1.       Uczestnik Konkursu „Milion na Bank“ bierze udział w internetowej grze inwestycyjnej „Pierwszy milion“ (zwanej dalej Grą). Operatorem gry symulacyjnej „Pierwszy milion“  jest Fundacja Kronenberga z siedzibą w Warszawie,
ul. Traugutta 7/9 (zwana dalej Fundacją). 

2.       Gra jest symulacją inwestowania, a uczestnictwo w niej ma wyłącznie charakter zabawy edukacyjnej. Żadnemu
z uczestników Konkursu nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Organizatorów lub Fundacji
o wypłatę zgromadzonego w Grze kapitału.

3.       Aby wziąć udział w Konkursie, należy dokonać poniższych czynności w terminie zgodnym z Harmonogramem:

a.       założyć konto na stronie: https://uczniowie2018.gra.1milion.edu.pl,

b.      ukończyć minimum jedną turę w Grze.

4.       Po każdej turze uczestnik Konkursu może zapisać Grę i powrócić do niej w innym terminie.

5.       Celem Gry jest zgromadzenie wirtualnego kapitału w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych) w jak najmniejszej liczbie tur:

a.       Uczestnik Konkursu otrzymuje wirtualny kapitał początkowy w postaci kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

b.      Do decyzji uczestnika Konkursu pozostaje wybór produktów finansowych.

c.       Wartość zgromadzonego kapitału określana jest po zakończeniu każdej tury.

d.      Wyznacznikiem zgromadzonego kapitału jest suma posiadanej gotówki oraz aktualna wartość środków ulokowanych w aktywa finansowe i inwestycyjne określana jako Stan Majątku.

6.       Wyniki Gry rozpoczętej przed lub ukończonej po terminach wskazanych w Harmonogramie Konkursu nie będą brane pod uwagę.

 

§7. Zasady wyłaniania zwycięzców

Zwycięzcami są osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki w kwalifikacji generalnej oraz najlepsze wyniki w danym województwie. O przynależności uczestnika do województwa decyduje lokalizacja szkoły. Kolejność zwycięzców zostanie określona przez Komisję Konkursową wg następujących kryteriów:

1.       Na podstawie stanu majątku w wysokości co najmniej 1.000.000 zł zgromadzonego w jak najmniejszej liczbie tur.

2.       W przypadku remisu będzie decydowała wysokość zgromadzonego majątku, a w następnej kolejności wskaźnik parametru Szczęście.

3.       W przypadku kiedy żaden z uczestników Konkursu w danym regionie nie zgromadzi majątku w wysokości co najmniej 1.000.000 zł, wygra uczestnik, którego stan majątku będzie największy. W przypadku zgromadzenia stanu majątku o tej samej wartości, o zwycięstwie zdecyduje mniejsza liczba tur. W przypadku zgromadzenia stanu majątku o tej samej wartości, w tej samej liczbie tur decydujący będzie poziom parametru Szczęście.

4.       Jeżeli wszyscy uczestnicy konkursu zbankrutują, o zwycięstwie będzie decydować największa liczba rozegranych tur.

5.       Wyniki zostaną opublikowane (zgodnie z harmonogramem Konkursu) na stronie http://www.bakcyl.wib.org.pl/milionnabank. Dodatkowo informacja o przyznaniu nagrody zostanie przesłana na adres e-mail uczestnika Konkursu podany podczas rejestracji w Grze.

 

§8. Harmonogram konkursu

 

Termin

Działanie

1.

od 31.10.2018, godz. 00.00 do 15.01.2019 (do godz. 23:59)

Zgłoszenie do udziału w Konkursie poprzez założenie konta w Grze, na stronie https://uczniowie2018.gra.1milion.edu.pli rozpoczęcie Gry.

2.

15.01.2019 r. godz. 23:59

Zamknięcie Gry, od tego momentu uczestnik nie ma dostępu do swojego konta w Grze.

3.

do 08.02.2019

Ogłoszenie wyników na stronie http://www.bakcyl.wib.org.pl/milionnabank

4.

do 15.02.2019

Przesłanie przez zwycięzców filmów/prezentacji oraz danych niezbędnych do otrzymania nagród finansowych na adres milionnabank-uczen@wib.org.pl.  

5.

do 10.03.2019

Przesłanie nagród finansowych oraz ustalenia dotyczące otrzymania nagród rzeczowych

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ww. terminów o okres nieprzekraczający 30 dni.

 

§9. Nagrody

1.       Dla uczestników, którzy osiągną w Konkursie sześć najlepszych wyników są przewidziane nagrody finansowe. Fundatorem nagród finansowych jest Fundacja Think!, a są one następujące:

a.       1. miejsce –2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.

b.      2. miejsce – 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto.

c.       3. miejsce – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.

d.      4. miejsce – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.

e.      5. miejsce – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.

f.        6. miejsce – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.

2.       Dla uczestników, którzy w swoim województwie osiągnęli najlepszy wynik Fundacja Warszawski Instytut Bankowości przyzna nagrody finansowe w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) brutto.

3.       Z grona zwycięzców Konkursu Fundacja wyłoni autorów trzech najlepszych prezentacji. Kwota nagrody to 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) brutto.

 

§ 10. Prezentacje zwycięzców

1.       Zwycięzcy w kwalifikacji generalnej oraz w poszczególnych województwach są zobowiązani do przygotowania
i przesłania krótkiej prezentacji/filmu o sobie i swojej szkole. Film powinien trwać około 1-2 minuty i być zapisany
w jednym z trzech formatów: MP4, WMV lub MOV. Prezentacja powinna zawierać więcej niż 4 slajdy.

2.       Film lub prezentację należy przesłać na adres  milionnabank-uczen@wib.org.pl.

3.       Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie Uczestnicy oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego filmu/prezentacji oraz że wszystkie osoby występujące w filmie wyrażają zgodę na publikację wizerunku. Twórcy filmu udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie nadesłanych filmów w celach dydaktycznych i promocji projektu.

4.       Autor prezentacji przenosi na Organizatorów autorskie prawa majątkowe do nadesłanej prezentacji/filmu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu, zawartych w ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, w tym w szczególności:

a)      w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów - utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową,

b)      w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, w tym publiczne wystawianie i udostępnianie za pośrednictwem środków masowego przekazu, egzemplarzy utworów utrwalonych i zwielokrotnionych w sposób określony powyżej, jak również użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

c)       w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d)      udostępnianie w sieci internet, w tym na stronach internetowych należących do Organizatorów, a także udostępnianie w ramach portali i mediów społecznościowych (np. Facebook, YouTube),

e)      wykorzystania w celu promocji Organizatora i/lub WIB, w ramach materiałów promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji,

f)       dokonywania wszelkich zmian, jakie Organizatorzy uznają za celowe, w tym łączenia z innymi utworami, a także dzielenia na części.

5.  Autor prezentacji upoważnia Organizatorów do nieodpłatnego wykorzystania jego wizerunku, na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie.

 

§ 11. Warunki otrzymania nagród

1.    Nagrody finansowe Konkursu zostaną przesłane na konta laureatów, po uprzednim potwierdzenia statusu ucznia (przesłanie kopii ważnej legitymacji szkolnej) oraz przekazania danych umożliwiających zrealizowanie przelewu  oraz rozliczeń podatkowych z tytułu otrzymania nagrody.

a.       Nagroda finansowa jest przychodem ze źródła określonego w artykule 10 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 361, z późn. zm.). Od wydanych w Konkursie nagród przekraczających kwotę 760,00 zł, Fundacja Think! pobierze i przekaże do organu podatkowego 10% podatek od nagród zgodnie z przepisami art. 30 powołanej wyżej ustawy. Nagrody do kwoty 760 zł korzystać będą ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek od nagród zostanie pobrany przez Fundację Think! z dodatkowej nagrody pieniężnej.

2.    Sposób odbioru nagród rzeczowych dla zwycięstwo w województwie zostanie ustalony w terminie do 2 tygodni po zakończeniu Konkursu.

 

§ 12. Odwołanie

1.    Odwołania od wyników Konkursu mogą być zgłaszane w formie mailowej na adres: milionnabank-uczen@wib.org.plw terminie 3 dni od opublikowania wyników Konkursu na stronie internetowej http://www.bakcyl.wib.org.pl/milionnabank.

2.    Odwołania będą rozpatrywane w terminie 4 dni od dnia przesłania odwołania.

3.    Decyzja Warszawskiego Instytutu Bankowości w przedmiocie odwołania jest ostateczna i wiążąca. Odwołujący się od wyniku uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji.

 

§ 13. Przetwarzanie danych osobowych

1.       Administratorem danych uczestników Konkursu jest Think Global sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres kor. Jana Brożka 4, 01-442 Warszawa, która powierza w związku i w zakresie koniecznym do realizacji Konkursu przetwarzanie danych osobowych:

·         Fundacji Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 12A (00-490 Warszawa),

·         Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Brożka 4, 01-402 Warszawa,

·         Fundacji Kronenberga z siedzibą w Warszawie, przy ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa.

2.       Dane osobowe uczniów - uczestników Konkursu będą gromadzone i wykorzystywane przez Administratorów i wymienione w ust. 1 podmioty przetwarzające dane osobowe w celu:

·         przeprowadzenia Konkursu – edycja 2018/2019

·         na potrzeby prowadzonej działalności edukacyjnej

·         archiwizacji

·         udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski

3.       Po przeprowadzeniu Konkursu „Milion na Bank“ dla uczniów szkół średnich dane zostaną usunięte po 5 latach. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, płeć, szkoła, adres szkoły, miasto, województwo, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

4.       W przypadku wyrażenia zgody Administrator zachowa dane w celu przesyłania informacji o innych projektach realizowanych w ramach projektów Bankowcy dla Edukacji Dzieci i Młodzieży BAKCYL oraz Tydzień dla Oszczędzania – Program Rozwoju Przedsiębiorczości. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, szkoła, adres Szkoły, telefon i e-mail kontaktowy.

5.       Podstawą prawną przetwarzania danych będzie udzielona zgoda.

6.       Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a.       kontrahentom i podmiotom współpracującym

b.      firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa

c.       podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

d.      podmiotom kontrolnym i nadzorczym

7.       Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8.       Uczestnicy mają prawo do:

a.       żądania dostępu do danych osobowych

b.      sprostowania danych,

c.       żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

d.      usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania

e.      wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych

f.        przeniesienia swoich danych osobowych

g.       do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej   cofnięciem.

h.      wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania  danych osobowych przez Organizatora

9.       Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10.   Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres : sekretariat@wib.org.pl

11.   Podanie danych osobowych przez uczestników MnB jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia swego udziału w Konkursie.

               

§14. Postanowienia końcowe

1.       Warszawski Instytut Bankowości zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni Regulaminu oraz rozstrzygania wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu. Decyzje Warszawskiego Instytutu Bankowości są ostateczne.

2.       Warszawski Instytut Bankowości zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany
w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie http://www.bakcyl.wib.org.pl/milionnabank. Dalsze uczestnictwo w Konkursie, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody na dokonaną zmianę Regulaminu.

 

X

Informujemy, że serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.